Klauzula informacyjna

do usług oferowanych przez applebazar.pl

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych przekazanych w umowie i na etapie jej wykonywania jest Andrzej Przybyłek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą APPLEBAZAR.PL Andrzej Przybyłek w Łodzi REGON: 100330438, NIP: 7272279422, e-mail: applebazar.pl@icloud.com, tel.: 607885226, dalej jako: Administrator. 
  2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO) i innymi powszechnie obwiązującymi przepisami. 
  3. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych jest realizacja umowy pomiędzy Panem/Pania a Administratorem, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne, tj. art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane sa wyłącznie dla celów związanych z realizacja Umowy. Przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych może także wynikać z konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i wówczas odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
  4. W przypadku powstania jakichkolwiek Pana/Pani roszczeń dane mogą być przetwarzane również w celu obrony/dochodzenia tych roszczeń - jako prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
  5. Administrator będzie przetwarzać w szczególności podane przez Pana/Panią następujące dane: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, nr telefonu, nr konta bankowego, nr PESEL lub nr i seria dowodu osobistego, a także inne dane przekazane przez Pana/Panią Administratorowi, które sa niezbędne do realizacji umowy sprzedaży. 
  6. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zarówno zawarcie, jak i realizacja umowy będzie niemożliwa. 
  7. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe pochodzą od Pana/Pani (od osoby, których dane dotyczą). 
  8. Administrator w celu prawidłowej realizacji świadczonych przez niego usług może udostępnić Pana/Pani dane osobowe, w zależności od wybranego sposobu dostawy zamówienia wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w celu realizacji dostawy. Pana/Pani dane osobowe zostaną udostępnione właściwym organom państwowym lub osobom trzecim, jeżeli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązującego prawa. 
  9. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do: (1) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy, (2) posprzedażowej obsługi Klientów (rozpatrywanie reklamacji), (3) wywiązania sie z obowiązku prawnego nałożonego na Administratora (wynikającego np. z przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych). 
  10. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przeniesienia, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Produkt dodany do koszyka

Przejdź do koszyka Kontynuuj zakupy